Regulamin Akcji ,,Strażaków wspierajmy – elektrosprzęt oddajmy!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady Akcji „Strażaków wspierajmy – elektrosprzęt oddajmy!” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Organizatorem Akcji jest Green Office Ecologic Sp. z o. o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000346637, NIP 537-256-73-32, REGON 060574071 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Uczestnikami Akcji mogą być Ochotnicze Straże Pożarne oraz Państwowe Straże Pożarne, mające siedzibę i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłosiły uczestnictwo w Akcji w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.

5. W ramach zbiórki nie przyjmuje się świetlówek, baterii innych niż alkaliczne oraz tuszy i tonerów. Organizator Akcji zastrzega możliwość zmiany wyłączonych ze zbiorki przedmiotów.

6. Akcja trwa od 1 sierpnia 2021 roku do odwołania. Informacja o odwołaniu Akcji opublikowana zostanie na stronie www.greenoffice.co nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Akcji.

7. Akcja jest prowadzona na terytorium Polski.

8. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest  w wersji papierowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.greenoffice.co . Każdy Uczestnik ma prawo zażądać doręczenia mu Regulaminu w wersji papierowej.

9. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Green Office Ecologic Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6 c, 21-532 Łomazy. Z Administratorem można kontaktować się: listownie: ul. Spółdzielcza 6 c, 21-532 Łomazy, e-mailowo: biuro@greenoffice.co lub telefonicznie: 83 341-75-94

2. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Aby zostać Uczestnikiem Akcji należy:

– spełniać warunek, o którym mowa w 1.3,

– zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

2. Za ważne zgłoszenie udziału w Akcji uznawane będzie jedynie wypełnienie formularza zgłoszeniowego według zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Akcji, w tym prawa do Nagrody.

3. PRZEBIEG AKCJI

1. Uczestnik ma obowiązek:

– spełniać wymogi uczestnictwa w Akcji;

– dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Akcji;

– wyznaczyć osobę, która będzie koordynatorem Akcji ze strony Uczestnika i która będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem;

– rozpropagować Akcję wśród mieszkańców;

– powiadomić o dacie i miejscu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby Akcji oraz zorganizować miejsce zbiórki.

2. Organizator odbierze ze wskazanego miejsca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia zbiórki.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały informacyjne, w tym plakaty informujące o Akcji.

4. Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wielokrotnie.

5. Organizator zapewni odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze wskazanego przez Uczestnika punktu odbioru na własny koszt.

6. Organizator zapewni odbiór każdej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazanego przez Uczestnika. Organizator ma jednak prawo odmówić odbioru sprzętu, jeżeli przeważająca jego część jest niekompletna, tzn. nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu w dniu wprowadzenia go do obrotu.

7. Zbieranie i załadunek leży po stronie Uczestnika.

8. Odbiór nastąpi w godzinach ustalonych przez Organizatora indywidualnie z każdym Uczestnikiem.

9. Organizator poinformuje mailowo Uczestnika o ilości pozyskanego w czasie zbiórki  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminie 21 dni roboczych od dnia zbiórki.

4. NAGRODY

1. Organizator przewiduje Nagrody dla Uczestników, związane ze skutecznym przeprowadzeniem Akcji.

2. Nagrody będą wydawane po zakończeniu Akcji w terminie nie później niż w czasie 30 dni od dnia zakończenia Akcji.

3. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest zebranie co najmniej 500 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie zbiórki.

4. Nagroda stanowić będzie iloczyn ilości zebranych przez Uczestnika w ramach danej tury ton zużytego sprzętu i kwoty 225 złotych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5.

5. W przypadku, gdy Uczestnik zbierze w ramach danej tury mniej niż 500 kg sprzętu, ilość ta zostanie zaliczona na poczet następnej tury. Wówczas prawo do otrzymania Nagrody Uczestnik nabywa po osiągnięciu średniej 500 kg z dwóch następujących po sobie tur Akcji.

6. Termin zbiórki wyznacza Organizator Akcji.

7. Nie wskazanie numeru konta przez Uczestnika w terminie 30 dni oznacza rezygnację z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. ODBIÓR NAGRÓD

1. Nagrody będą wydawane w terminie ustalonym między Uczestnikiem a Organizatorem, nie później niż w 30 dni od dnia zakończenia i rozliczenia zbiórki u danego Uczestnika w ramach danej tury.

2. Nagrody będą wydawane i dostarczane Uczestnikom przez Organizatora Akcji.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych, uniemożliwiających wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Akcji, w szczególności podanie nieprawidłowego numeru rachunku bankowego;

– zmianę siedziby lub zmianę innych danych uniemożliwiających Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem; – za odmowę odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zaktualizowany Regulamin będzie udostępniany na stronie internetowej https://www.greenoffice.co/.

4. W sprawach związanych z udziałem w Akcji informacji udziela Koordynator zbiórki – 505 743 338.