Polityka środowiskowa

Green Office Ecologic Sp. z o.o. zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów przy jednoczesnym dbaniu o środowisko Organizacja wdrożyła, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015.
Dążąc do doskonalenia efektywności Systemu Zarządzania Środowiskowego i uwzględniając specyfikę działalności firmy postawiliśmy sobie za cel zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, a nasze działania będą obejmowały:

  • Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i innych wymagań, do których organizacja się zobowiązała,
  • Przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska,
  • Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego systemu środowiskowego,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, przez ciągły monitoring istotnych aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, stosowanie procedur i instrukcji SZŚ w praktyce,
  • Prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz racjonalne gospodarowanie odpadami w celu minimalizacji wpływu naszych procesów na środowisko naturalne,
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
  • Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym, wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.