Akcje edukacyjne


Firma realizuje pilotażowy projekt edukacyjno – ekologiczny „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Praktyczną stroną projektu jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz placówki oświatowo – wychowawcze, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), mających siedzibę i działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Firma przekazuje szkołom i placówkom oświatowym niezbędne materiały edukacyjnie budujące postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży, w tym plakaty, ulotki, instrukcje efektywnego przeprowadzenia zbiórki, filmy edukacyjne, podziękowania i dyplomy.

Odbiory realizuje własnym transportem, Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Sprzęt jest demontowany i przetwarzany w naszym zakładzie przetwarzania. Odzyskane surowce przekazywane są do recyklingu, a część sprzętu przywracana jest do ponownego użytku (re-use).

Jakie są korzyści z udziału?

Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym.

Firmy prywatne bądź instytucje zainteresowane pomocą szkole, a które zechcą oddać zużyty sprzęt przeznaczony do likwidacji otrzymują wymagane prawem dokumenty środowiskowe, czyli Karty Przekazania Odpadów.

Podsumowując:

  • nieodpłatne przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę;
  • edukacja społeczności lokalnych na temat szkodliwego wpływu na środowisko niewłaściwie składowanych elektrośmieci;
  • nagrody dla szkół w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych za uzbierane kilogramy.

Więcej informacji na stronie akcji: www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl